ยางแผ่นรมควัน

RSS

ยางแผ่นรมควัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า RSS ยางแผ่นรมควันผลิตมาจากยางแผ่นดิบธรรมชาติโดยแบ่งเกรดออกเป็น RSS1 ไปจนถึง RSS5 ซึ่งใช้เกณฑ์ชี้วัดจาก ความยืดหยุ่น สี และ ความสะอาดเป็นพื้นฐานตามที่ระบุในมาตรฐานสากลของคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ของยางพาราธรรมชาติเกรดต่างๆหรือกรีนบุ๊ค (Green Book) โดยเกรดของยางแผ่นรมควันถูกคัดแยกผ่านการสังเกตุด้วยสายตาโดยผู้คัดแยกและตรวจสอบที่มีประสบการณ์

...

RSS

Ribbed Smoked Sheets
  • RSS 1
  • RSS 2
  • RSS 3
  • RSS 4
  • RSS 5